16Jun, 2022

[대기] 박사학위논문 최종발표-송찬우

 • 2022-06-16() 14:00 ~
 • 501동 504호
 • 송찬우
10Jun, 2022

[대기] 박사학위논문 최종발표-김시윤

 • 2022-06-10(금) 14:00 ~
 • 501동 504호
 • 김시윤
3Jun, 2022

[대기] 대기전공 석사학위 논문발표

 • 2022-06-03(금) 10:00 ~
 • 25-1동 국제회의실
27May, 2022

[지구시스템] 박사학위논문 예비발표-김도현

 • 2022-05-27(금) 16:00 ~
 • 25-1동 515A호
 • 김도현
25May, 2022

[해양] 박사학위논문 예비발표-이종민

 • 2022-05-25(수) 16:00 ~
 • 24동 108호
 • 이종민
25May, 2022

[해양] 박사학위논문 예비발표-김동우

 • 2022-05-25(수) 11:00 ~
 • 24동 108호
 • 김동우
25May, 2022

[해양] 박사학위논문 예비발표-김태우

 • 2022-05-25(수) 10:00 ~
 • 24동 108호
 • 김태우
23May, 2022

[대기] 박사학위논문 제안발표-이주현

 • 2022-05-23(월) 16:00 ~
 • 501동 504호
 • 이주현
18May, 2022

[런천세미나] 해수 용존 미량원소의 생지화학적 순환

 • 2022-05-18(수) 12:00 ~ 13:00
 • 25-1동 1층 국제회의실
 • 김태진 교수
11May, 2022